ISO

ISO

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

Ως εταιρεία καθαρισμού η SQS διαθέτει τρία πιστοποιητικά ISO πετυχαίνοντας έτσι την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών σας και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της.

Τα πιστοποιητικά ISO 9001 είναι ένα διεθνές διαχειριστικό πρότυπο που σκοπό έχει να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, προκειμένου να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, με τον καλύτερο τρόπο. Σκοπός είναι επίσης η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Αποτελεί κοινά αποδεκτό «εργαλείο» εργασίας παγκοσμίως, με τεράστια αναγνωρισιμότητα, ορίζεται από το αντίστοιχο πρότυπο και υποστηρίζεται στην εφαρμογή του από εγχειρίδιο, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και έντυπα. Με απλά λόγια το ISO 9001 αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο οργάνωσης και διαρκούς βελτίωσης για κάθε οργανισμό.

Τα πιστοποιητικά ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση της επιχείρησης. Παρέχει οδηγίες για την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την διαχείριση των αποβλήτων. Εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσης της στον τομέα αυτό. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση και διασφαλίζει τον σεβασμό της επιχείρησης προς το περιβάλλον.

Το OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801) αποτελεί Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να εκτιμήσουν καλύτερα τους πιθανούς κινδύνους ώστε να προβούν στην έγκαιρη πρόληψη τους και στην μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει τις κατάλληλες δομές για την αναγνώριση των κινδύνων στην Εργασία, καθώς και την παρακολούθηση και συνεχή μείωση της επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους στους χώρους λειτουργίας της.