EΥΔΕΠ Αλιείας

EΥΔΕΠ Αλιείας 

27/08/2013

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσάς χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας. Όραμα τους είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους , καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Πρόσφατα μας έγινε η απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό των χώρων.