Καλέστε μας

ΗΔΙΚΑ

Home | Testimonials | ΗΔΙΚΑ

Βεβαιώνουμε την καλή εκτέλεση της υπ’αριθμ. 48/2013 σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και της Αναδόχου εταιρείας «SQS Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 19/11/2013 έως 18/11/2014, συμβατικού τιμήματος 38.400,00€ πλέον ΦΠΑ. Η Ανάδοχος εταιρεία «SQS Α.Ε.», παρείχε επιτυχώς τις ως άνω υπηρεσίες και τήρησε πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Την παρούσα χορηγούμε μετά από αίτηση της εταιρείας «SQS Α.Ε.